Langstraat-verband over toekomst woningen

LANGSTRAAT – Jaarlijks maken corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken voor woningen. Dit is al sinds de Woningwet van 2015. Na vijf jaar gaan de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk samen om de tafel zitten om een gezamenlijk Langstraat-verband op te stellen. Met de betrokken huurdersorganisaties maken zij gezamenlijke afspraken. De prestatieafspraken zijn door alle betrokkenen op 14 december 2020 ondertekend.

De inhoud hiervan is gebaseerd op de vereisten van de woningwet. Dat wordt aangevuld met de aandachtsvelden van Kamerbrief Prioriteiten Volkshuisvesting. Deze prioriteiten moeten de lokale samenwerking stimuleren tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Zij moeten aandacht besteden aan de vastgestelde thema’s voor de corporatiesector. Dat zijn de volgende vastgestelde thema’s:

 Bijdragen aan de bouwopgave (het versnellen van nieuwbouw sociale huurwoningen)
 Zorgen voor betaalbaarheid (realiseren door het inzetten van lokaal maatwerk)
 Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad (aandacht besteden aan isolatie en energietransitie)
 Realiseren van wonen met zorg (passende woonvormen en samenwerking)
 Huisvesten van spoedzoekers (oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting)
 Investeren in leefbaarheid(Differentiatie van wijken en ontmoeting tussen bewoners en sociaal beheer)

Verandering

De gezamenlijk prestatieafspraken in het Langstraat-Verband richten ze op totaal 25 punten. Er komen voldoende en betaalbare woningen beschikbaar voor de sociale doelgroep waarbij Casade de uitgangspunten van het sociaal huurakkoord volgen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de huisvesting van de kwetsbare doelgroepen. De laatste provinciale prognoses lieten zien dat het nodig was om de aantal benodigde woningen voor deze doelgroep te gaan herijken. De gemeenten zullen hier ook de markinformatie van Woning in Zicht (WiZ) bij gaan betrekken.

Nieuwbouw

Er wordt jaarlijks gekeken naar de plannen van nieuwbouw, woningverbetering, sloop en verkoop van Casade per gemeente. Hiermee wordt een evenwichtige woningvoorraad gerealiseerd die aansluit op de woonbehoefte van de betrokken gemeenten. Daarnaast wil het Langstraat-verband in de toekomst zorg dragen over een duurzame woningvoorraad. Daar hebben drie pijlers de boventoon: Energie, Biodiversiteit en klimaatadaptie en Duurzaam consumeren en produceren (circulariteit).Casade investeert de komende vijf jaar zo’n €275 miljoen in nieuwbouw en woningverbetering waarvan €66 miljoen voor het Langstraat-verband in 2021.