Het (water)effect van de Dongense Coca-Cola fabriek

DONGEN - De Coca-Cola fabriek in Dongen is een van de grootste grondwateronttrekkers in de regio. Het bedrijf gebruikt grondwater voor de productie van frisdranken en zoals alle grondwatergebruikers moeten zij hun waterverbruik registreren. In 2023 gebruikte de fabriek 679.580 m³ grondwater. Dit is aanzienlijk minder dan de toegestane hoeveelheid van 1.375.000 m³ per jaar volgens hun vergunning. Wij spraken hierover met Elise Bedaf, woordvoerder van gedeputeerde Saskia Boelema die zowel Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) als Water in haar portefeuille heeft.

Impact op Dongen en de Natuur
Het effect van Coca-Cola's wateronttrekking op de natuur in Dongen is lastig specifiek te bepalen. Elke grondwateronttrekking heeft een verlagend effect op de grondwaterstand, wat invloed kan hebben op de natuur en andere functies in het gebied. Het opeenvolgend effect van alle grondwateronttrekkingen in Brabant heeft een significant verdrogend effect, wat een punt van zorg is voor overheden, bedrijven en belangenorganisaties.

Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn maatregelen vastgelegd in het Grondwaterconvenant tot 2027 en de Droogteagenda tot 2040. Deze plannen richten zich op het verminderen van de verdroging door gecoördineerde inspanningen van alle belanghebbenden.

Vergunningsvoorschriften en regels 

De voorschriften voor grondwateronttrekking door Coca-Cola zijn onlangs bijgewerkt om aan de huidige eisen te voldoen. Deze voorschriften omvatten dat de maximale onttrekking van water 1.375.000 m³ per jaar is voor Coca-Cola, verdeeld over verschillende limieten per uur, dag en maand. Coca-Cola moet ook het waterverbruik monitoren en jaarlijks rapporteren volgens vastgestelde KPI’s oftewel Kritieke Prestatie Indicators, dit zijn indicatoren die de realisatie van doelstellingen in beeld brengen.

Elke put mag maximaal 150 m³ per uur onttrekken en moet procedures hebben voor het buiten gebruikstellen en vervangen van putten, inclusief meldings- en afdichtingsverplichtingen. Wanneer Coca-Cola een nieuwe put wil, moet het bedrijf hiervoor goedkeuring van de Gedeputeerde Staten krijgen, als niet aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. Voordat de onttrekking wordt beëindigd, moeten de gevolgen worden besproken en mogelijke nadelige effecten gecompenseerd of beperkt worden. Coca-Cola moet ook jaarlijks de onttrokken hoeveelheden grondwater rapporteren aan de Gedeputeerde Staten.

Overheidsbeleid en Duurzaamheid
De provincie Noord-Brabant en haar waterpartners,  samen het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG), werken actief aan duurzaam grondwaterbeheer. De 'droogteagenda' voor Brabant speelt een belangrijke rol in deze inspanningen. De provincie maakt ook individuele afspraken met bedrijven zoals Coca-Cola over zuinig watergebruik.

Coca-Cola geeft zelf aan zich in te zetten voor efficiënter watergebruik en heeft internationale doelstellingen opgesteld om de watervoetafdruk te verkleinen. Deze inspanningen omvatten zowel interne maatregelen als initiatieven buiten hun bedrijfsgrenzen.

Conclusie
Hoewel de exacte impact van Coca-Cola's grondwateronttrekking op de natuur in Dongen niet volledig duidelijk is, zijn er uitgebreide maatregelen en voorschriften om duurzaam watergebruik te garanderen. De provincie en Coca-Cola werken samen om de negatieve effecten op het grondwater en de natuur te minimaliseren, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt in hun plannen voor de toekomst.