ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Maasstad Omroepstichting Waalwijk, de in Waalwijk gevestigde lokale omroep  handelend onder de naam Langstraat Media en als zodanig hier verder te noemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 41100187, gemachtigd om op eigen naam overeenkomsten te sluiten met contractanten met betrekking tot radio, televisie en internet, commercials en advertenties in het kader van regionale en bovenregionale campagnes;

1.2 Omroep(en): Langstraat Media, de zendgemachtigde lokale publieke omroep(en) voor de gemeenten Waalwijk, Dongen en Loon op Zand, zoals bedoeld in artikel 42 van de Mediawet.

1.3 Contractant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet met tussenkomst van een reclame- of mediabureau, met Langstraat Media een overeenkomst sluit al dan niet per mail, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het doen uitzenden door de Omroep van radio, televisie, commercial(s) en/of tot het plaatsen van Advertenties.

1.4 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor contracten in relatie tot Langstraat Media.

2.  OVEREENKOMSTEN

2.1 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Contractant en/of van haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen met Langstraat Media.

2.2 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Langstraat Media en de Contractant c.q. haar reclame- of mediabureau zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.3 De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.4 Indien de Contractant zich op enig moment op van de offerte afwijkende voorwaarden beroept. De Contractant is gehouden om het op dat moment reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan Langstraat Media te vergoeden.

2.5 In het geval een orderbevestiging naar het oordeel van de Contractant afwijkt van de verstrekte opdracht, en Contractant niet binnen twee weken na verzending daarvan schriftelijk aangeeft met die orderbevestiging niet akkoord te gaan, is de Contractant gebonden aan de inhoud van de orderbevestiging van Langstraat Media.

2.6 Het risico voor de gevolgen van een misverstand ten aanzien van de inhoud van een Overeenkomst en de uitvoering daarvan, dat is ontstaan doordat een mededeling van de Contractant of diens reclame- of mediabureau Langstraat Media niet, te laat of niet correct heeft bereikt, berust volledig bij de Contractant.

2.7 Bij de aanlevering van een Commercial of Advertentie is de Contractant verplicht om de door Langstraat Media gehanteerde (technische) aanleverspecificaties en –termijnen in acht te nemen. Indien een Commercial of Advertentie naar het oordeel van Langstraat Media niet aan de door haar gestelde voorwaarden voldoet, is Langstraat Media gerechtigd om de uitzending c.q. plaatsing op te schorten dan wel daarvan geheel af te zien, zonder daardoor tot enige schadeloosstelling jegens de Contractant te zijn gehouden. De kosten die Langstraat Media moet maken ten gevolge van het op verzoek van de Contractant voor uitzending c.q. plaatsing geschikt maken van het aangeleverde materiaal komen volledig ten laste van de Contractant.

2.8  Langstraat Media behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te wijzigen, welke zij bekend zal maken. Gewijzigde tarieven zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.

3.  ANNULERING

3.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan Langstraat Media te worden doorgegeven. Indien de annulering minder dan veertien werkdagen voorafgaand aan de geplande uitzending van de reclame wordt ontvangen door Langstraat Media, dan blijft Contractant het volledige te annuleren contractbedrag verschuldigd. Is de annulering eerder ontvangen, dan is de Contractant 25 % van het te annuleren contractbedrag verschuldigd. Reeds gemaakte kosten voor de productie van reclamespots komen alsnog ten laste van de Contractant.

4.  BETALING

4.1 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf factuurdatum.

4.2 Na veertien dagen is Langstraat Media gerechtigd om rentekosten in rekening te brengen bij de Contractant.

ok

Hieronder kunt u onze Algemene Voorwaarden
downloaden in PDF-formaatdown-button