REDACTIEBELEID

Hoe werkt de redactie? Op welke manier wordt omgegaan met fouten? Wat zijn de uitgangspunten? Hieronder staat de werkwijze van de Langstraat Media redactie beschreven.

Feitencheckbeleid

In de berichtgeving streeft de redactie van de omroep de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Dat betekent dat gewerkt wordt volgens journalistieke principes. Hoor- en wederhoor, het checken van feiten bij de bron en het op een correcte manier citeren van mensen die in berichtgeving worden opgevoerd.

Ethisch beleid

De redactie streeft bij de uitvoering van haar werk steeds objectiviteit en onpartijdigheid na, zowel in berichtgeving als analyse. Ze laat zich leiden door de uitgangspunten van journalistieke zorgvuldigheid en evenwichtigheid.
De redactie heeft geen binding met enige politieke of levensbeschouwelijke groepering of met belangengroepen.
De redactie hecht aan fundamentele waarden en grondrechten, als de vrijheid van meningsuiting, het handhaven van de rechtsstaat en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, ongeacht afkomst, ras, geslacht of seksuele geaardheid.

Rectificatiebeleid

Fouten in berichtgeving worden hersteld en waar nodig gerectificeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de feitelijke wijzigingen herleidbaar zijn als dit gebeurt binnen de bestaande context. Mocht er een nieuw bericht als rectificatie worden gebracht, dan wordt vanuit het oorspronkelijke bericht gelinkt naar de rectificatie, zodat de wijzigingen in het oorspronkelijke bericht traceerbaar zijn.

Informatie over eigendom en financiering

Langstraat Media is de publieke streekomroep voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand, Waalwijk en Dongen. De officiële zendgemachtigde staat geregistreerd als Maasstad Omroepstichting Waalwijk. Deze vier gemeenten dragen ieder naar aantal huishoudens bij aan de financiering van de omroep. De stichting krijgt een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze bijdrage is bedoeld om de journalistiek te professionaliseren. Een deel van de inkomsten van de omroep is afkomstig van reclame. Dit is als zodanig herkenbaar op radio, televisie en internet.

Redactieteam

De redactie van de omroep wordt gevormd door een kleine centrale professionele redactie bestaande uit een hoofdredacteur, een programmamaker, enkele freelancers en gedurende het studiejaar stagiaires van Fontys Journalistiek.

De verschillende programma’s op radio en TV voeren eigen redactie, daarbij rekening houdend met het algemeen beleid en de uitgangspunten van de omroep. De omroep werkt met zo’n zestig vrijwilligers die op regelmatige basis hun bijdrage leveren aan de inhoud van programma’s.

Werking redactie

De redactie oefent de haar opgedragen programmatische journalistieke taken uit zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit. Het professionele redactieteam heeft dagelijks een bespreking over de te behandelen onderwerpen en de aanpak daarvan. Met de vrijwillige programmamakers is op geregelde basis contact over de koers van de programma’s.