Waalwijk aan Zee in 2050? (Video)

WAALWIJK - Het KNMI heeft bekendgemaakt dat als het niet lukt om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen, de zeespiegel voor de Nederlandse kust eind deze eeuw met mogelijk 1,2 meter zal stijgen ten opzichte van begin deze eeuw. Wat voor consequenties heeft dat voor Waalwijk?

Tekst gaat door onder de video.

Dijken
Het is afhankelijk van waar de dijken doorbreken om te weten hoever het water uiteindelijk zal komen. Het is ook afhankelijk van de waterstand op de Bergsche Maas of het Drongelens kanaal en of er ook sprake is van harde wind die het water opstuwt. De maximale waterdiepte na een overstroming in Waalwijk is drie meter. Die waterdiepte is gebaseerd op een modelberekening waarbij is aangenomen dat een bres aanwezig is op een bepaalde locatie in de dijk.

De stadskern van Waalwijk is relatief hooggelegen als je kijkt naar de rest van de omgeving, deze wordt dan ook beschermd door de hooggelegen A59 en N261. In het centrum van Waalwijk kan er ook maar een waterdiepte voorkomen van 0,5 meter tot maximaal 1,2 meter. In het havengebied zijn er waterdieptes tot meer dan 2 meter mogelijk en in de polders kunnen de waterdieptes tot 3 meter worden.

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta houdt de sterkte van de dijken en de stijging van de zeespiegel goed in de gaten. Als de dijken de stijging niet meer aankunnen, grijpt de Brabantse Delta in met een dijkverzwaring. In plaats van dijkverzwaring is er ook de mogelijkheid om meer ruimte te geven aan het water, zodat de waterstanden in de rivieren lager blijven. Een voorbeeld hiervan is de waterberging Overdiepse Polder, die is aangelegd in het kader van het Ruimte voor de Rivier-programma. Als deze wordt ingezet zorgt dat voor ruim twintig centimeter waterstandverlaging in de Bergsche Maas.

In 2017 zijn nieuwe normen voor de dijken vastgelegd in de Waterwet. Alle dijken moeten in 2050 aan deze normen voldoen. Waterschap Brabantse Delta is er nu in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma mee bezig om alle dijken voor 2050 zwaar genoeg te maken.

Water stijgen
Hoogwater ontstaat door een combinatie van hoge afvoeren op de rivieren, als er veel water is gevallen in België, Duitsland en Limburg en stormvloed op zee. Bij een hoge zeespiegel kan het water uit de rivieren niet afgevoerd worden. Door de klimaatverandering is de zeespiegel hoger, hierdoor kunnen ook de waterstanden op de rivieren hoger worden. Als er dan ook nog veel regen valt, worden de afvoeren groter en groter. De kans op een extreme combinatie waardoor het echt extreem hoogwater is, is heel klein voor Waalwijk. Er is een toegestane overstromingskans van één op drieduizend per jaar voor de stad.

Conclusie

Waalwijkers die in het centrum wonen, hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken dat hun huis onder water komt te staan. Voor bedrijven die op het bedrijventerrein Haven zitten, leidt een dijkdoorbraak tot grote waterdieptes, maar de kans op een dijkdoorbraak is erg klein. De buitendijkse gebieden (uiterwaarden) komen in de toekomst wel vaker onder water te staan.